Informacja pośrednika ubezpieczeniowego

 

INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO

sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2014 poz. 1450)

 

Agent ubezpieczeniowy

Zachodniopomorska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa (dalej SKOK) z siedzibą
w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 17

 

Nr wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

11131376/A

 

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1316) informację o wpisie do rejestru można uzyskać w następujący sposób:

  • skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie informacji z rejestru, składanego ustnie lub pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznie,

  • uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w godzinach pracy Komisji Nadzoru Finansowego,

  • wejście na oficjalną stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego; Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online

 

Sposób wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego

SKOK wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego przy pomocy etatowych pracowników spełniających wymagania określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2014 poz. 1450), wpisanych do rejestru agentów ubezpieczeniowych
i posiadających odpowiednie pełnomocnictwa upoważniające do działania w imieniu SKOK.

 

Informacja o współpracy z zakładami ubezpieczeń

SKOK działa na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 

Informacja o posiadanych udziałach

SKOK nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników; żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów SKOK uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu SKOK

 

Obszar działania

Rzeczpospolita Polska


 

 

Zakres działalności agenta ubezpieczeniowego na rzecz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Dział I: ubezpieczenia na życie

Grupa ministerialna

Opis ubezpieczenia

Nazwa ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Indywidualne ubezpieczenie na życie Pożyczkobiorców Zachodniopomorskiej SKOK

Zgon Ubezpieczonego

100 000 zł

5

Trwała i całkowita niezdolność do pracy albo Trwałe inwalidztwo

100 000 zł


 

Zakres działalności agenta ubezpieczeniowego na rzecz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dział II: Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

Grupa ministerialna

Opis ubezpieczenia

Nazwa ubezpieczenia

Max. suma ubezpieczenia

1

 

Twój DOM Plus - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

20 000 zł

8

nieruchomości/nieruchomości ze stałymi elementami, stałe elementy, ruchomości domowe, stałe elementy działki, zewnętrzne elementy budynków/lokalu/ogrodzenia - w lokalizacji** oraz garaż poza lokalizacją

Twój DOM Plus - ubezpieczenie od zdarzeń losowych

1 600 000 zł

klauzula 1 - bagaż podróżny

10 000 zł
łączna suma ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych

klauzula 2 - przenośny sprzęt elektroniczny poza miejscem ubezpieczenia

15 000 zł

klauzula 3 - szyby i przedmioty szklane od stłuczenia

10 000 zł

klauzula 4 - nagrobek cmentarny

15 000 zł

8

nieruchomości ze stałymi elementami, stałe elementy działki - w lokalizacji**

Twój DOM Plus - ubezpieczenie domu letniskowego od zdarzeń losowych

200 000 zł

ruchomości domowe - w lokalizacji**

20 000 zł

8

nieruchomości ze stałymi elementami, stałe elementy działki - w lokalizacji**

Twój DOM Plus - ubezpieczenie mienia w budowie od zdarzeń losowych

1 600 000 zł

ruchomości - materiały budowlane na terenie budowy, materiały budowlane zgromadzone w budynku/lokalu/garażu, wyposażenie budowlane - w lokalizacji**

40 000 zł

9

ruchomości domowe i stałe elementy - w lokalizacji**

Twój DOM Plus - ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji

250 000 zł

kradzież zwykła

5 000 zł

klauzula 1 - bagaż podróżny

10 000 zł
łączna suma ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych

klauzula 2 - przenośny sprzęt elektroniczny poza miejscem ubezpieczenia

15 000 zł

klauzula 3 - szyby i przedmioty szklane od stłuczenia

10 000 zł

9

ruchomości domowe i stałe elementy - w lokalizacji**

Twój DOM Plus – ubezpieczenie domu letniskowego od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji

20 000 zł

9

ruchomości - materiały budowlane na terenie budowy, materiały budowlane zgromadzone w budynku/lokalu/garażu, wyposażenie budowlane, stałe elementy budynku /lokalu/garażu w budowie - w lokalizacji**

Twój DOM Plus - ubezpieczenie mienia w budowie - ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji

40 000 zł

13

OC z tytułu posiadania oraz użytkowania nieruchomości objętej ochroną wraz z klauzulami dodatkowymi nr 5-12

Twój DOM Plus - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

200 000 zł

13

OC z tytułu posiadania oraz użytkowania domu letniskowego

Twój DOM Plus - ubezpieczenie domu letniskowego

100 000 zł

13

OC z tytułu szkód w mieniu osób trzecich w związku z prowadzoną budową

Twój DOM Plus - ubezpieczenie mienia w budowie

100 000 zł

17

ubezpieczenie ochrony prawnej

Twój DOM Plus - ubezpieczenie ochrony prawnej w życiu prywatnym

zgodnie z taryfą

18

Assistance

Twój DOM Plus - ubezpieczenie Assistance

20 000 zł

 

 

** Przez lokalizację należy rozumieć mienie znajdujące się pod jednym adresem