Zaproszenie do składania ofert nabycia wierzytelności

Zachodniopomorska Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zaprasza zainteresowane podmioty do składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności. Do sprzedaży przeznaczony został pakiet złożony z szacunkowej ilości 400 wierzytelności, na który składają się pożyczki udzielone osobom fizycznym o szacunkowej wartości 2 390 000,00 zł. Szczegółowe zasady i tryb sprzedaży wierzytelności zawarte są w „Warunkach pakietowej sprzedaży wierzytelności Zachodniopomorskiej SKOK”. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie sprzedaży mogą zadawać Kasie pytania przesyłając je drogą mailową na adres: cesjawierzytelnosci@zskok.pl

 

Porozumienie o zachowaniu poufności

Oświadczenie Partnera

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia