Zaproszenie do składania ofert nabycia wierzytelności

Zachodniopomorska Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zaprasza zainteresowane podmioty do składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności.

Do sprzedaży przeznaczony został pakiet złożony z szacunkowej ilości 237 wierzytelności, na który składają się pożyczki udzielone osobom fizycznym o szacunkowej wartości 1 640 000,00  zł.

Szczegółowe zasady i tryb sprzedaży wierzytelności zawarte są w „Warunkach pakietowej sprzedaży wierzytelności Zachodniopomorskiej SKOK”.
 

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie sprzedaży mogą zadawać Kasie pytania przesyłając je drogą mailową na adres: cesjawierzytelnosci@zskok.pl

 

Warunki pakietowej sprzedaży wierzytelności 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie Partnera

Porozumienie o zachowaniu poufności