Ubezpieczenia

INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO

sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym                               (Dz.U. 2014 poz. 1450)

Agent ubezpieczeniowy

Zachodniopomorska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (dalej SKOK) z siedzibą 

w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 17

Nr wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

11131376/A

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. z 2018 poz. 2467) informację o wpisie do rejestru można uzyskać w następujący sposób:

  • skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie informacji z rejestru, składanego ustnie lub pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznie,
  • uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w godzinach pracy Komisji Nadzoru Finansowego,
  • wejście na oficjalną stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego; Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online

Sposób wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego

SKOK wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego przy pomocy etatowych pracowników spełniających wymagania określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2014 poz. 1450), wpisanych do rejestru agentów ubezpieczeniowych
i posiadających odpowiednie pełnomocnictwa upoważniające do działania w imieniu SKOK.

Informacja o współpracy z zakładami ubezpieczeń

SKOK działa na rzecz zakładu ubezpieczeń:

  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • VIENNA LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Informacja o posiadanych udziałach

SKOK nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników; żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów SKOK uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu SKOK

Obszar działania :   Rzeczpospolita Polska

Zakres działalności agenta ubezpieczeniowego na rzecz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Vienna LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Dział I: ubezpieczenia na życie

Grupa ministerialna

Opis ubezpieczenia

Nazwa ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Indywidualne ubezpieczenie na życie Pożyczkobiorców Zachodniopomorskiej SKOK

Zgon Ubezpieczonego

100 000 zł

5

Trwała i całkowita niezdolność do pracy albo Trwałe inwalidztwo

100 000 zł

Close Menu