O nas

Zachodniopomorska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Szczecinie założona została w 1993 roku w środowisku pracowników i emerytów Stoczni Szczecińskiej. Z biegiem czasu docieraliśmy z naszymi usługami do kolejnych grup zawodowych. Aktualnie udostępniamy naszą ofertę wszystkim zainteresowanym osobom posiadającym zameldowanie na terenie RP. Na dzisiaj Zachodniopomorska SKOK liczy 30 tys. członków. Obsługuje ich poprzez sieć 31 Oddziałów ulokowanych na terenie 3 województw : zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Celem Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnienie członkom Kasy źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.
Przedmiotem działalności Zachodniopomorskiej SKOK jest:

  1. gromadzenie środków pieniężnych swoich członków,
  2. udzielanie swoim członkom pożyczek i kredytów,
  3. przeprowadzanie na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych,
  4. pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 roku Nr 11, poz. 62, ze zm.)

Działamy na podstawie Ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U. z dnia 26 lipca 2012 r. poz. 855), Prawa Spółdzielczego z 16.09.1982 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 54, poz. 288) oraz Statutu.

Regulaminy i formularze

Regulamin udzielania zbiorczej informacji o rachunkach

Wzory wniosków o udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach znajdują się w zakładce Formularze

Regulamin przenoszenia rachunków płatniczych w Zachodniopomorskiej SKOK

Informacja o opłatach pobieranych w związku z prowadzeniem rachunku płatniczego w Zachodniopomorskiej SKOK

Wzory wniosku o przeniesienie rachunku płatniczego oraz pełnomocnictwa dla ZSKOK w celu realizacji przeniesienia rachunku płatniczego znajduja sie w zakładce Formularze

Reklamacje

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji i skarg

Wszelkie reklamacje należy składać na adres e-mail: reklamacje@zskok.pl

Rozliczenie kosztów po wcześniejszej spłacie pożyczki

Zgodnie z Ustawą z 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Członek Kasy może złożyć wniosek o wszczęcie pozasądowego postępowania  w sprawie rozwiązywania sporów do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl).

Close Menu